KANCELARIA ADWOKACKA

ADW. MICHAŁ BANSZEL


 "Iuris prudenta est divinarum atque humanagrum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia"

Kancelaria Adwokacka – adw. Michał Banszel

OBSZARY SPECJALIZACJI

PRAWO CYWILNE

Szeroka specjalizacja z zakresu prawa cywilnego obejmuje kompleksową reprezentację osób fizycznych i prawnych przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych oraz Sądem Najwyższym. Sprawy cywilne obejmują w szczególności gałąź prawa rzeczowego (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie / zniesienie służebności, roszczenia petytoryjne i posesoryjne) oraz prawa zobowiązań (m.in. roszczenia odszkodowawcze, potrącenia, faktoring, rękojmia i gwarancja, umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, zlecenia i inne).

Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje również prawo spadkowe. Niezależnie od reprezentacji Klienta przed organami władzy sądowniczej (stwierdzenie nabycia praw do spadku, sądowy dział spadku), Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu instytucji zachowku, polecenia i zapisu testamentowego, form dziedziczenia oraz innych mechanizmów sukcesji uniwersalnej.

PRAWO KARNE

Prawo karne to nasza szczególna specjalizacja. Obejmuje ona w szczególności prawo karne materialne, prawo karne procesowe (obrona na etapie postępowania przygotowawczego – dochodzenia / śledztwa oraz na etapie postępowania sądowego, jak również reprezentację osoby pokrzywdzonej przestępstwem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego / subsydiarnego), prawo karne wykonawcze (przedterminowe zwolnienie, zamiana kary, warunkowe odroczenie wykonania kary) czy prawo karne skarbowe.

Kancelaria zapewnia również profesjonalną reprezentację w postępowaniach wykroczeniowych (np. mandatowych), w sprawach przestępstw uregulowanych w ustawach odrębnych, jak np. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz w sprawach zawisłych przed Sądem Najwyższym.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje regulacje związane przede wszystkim z zawarciem / rozwiązaniem małżeństwa i związane z tym prawa i obowiązki małżonków. Kancelaria prowadzi sprawy związane z instytucją rozwodu oraz separacji, roszczeniami alimentacyjnymi, opieką i kuratelą, wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jak również doradza w kwestiach małżeńskich ustrojów majątkowych.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na osobisty, wręcz intymny ich charakter. Mając na względzie interes i dobro naszego Klienta, oraz traktując dobro każdego dziecka jako wartość nadrzędną, staramy się przy każdej sprawie udzielić nie tylko niezbędnej pomocy prawnej, lecz również niezbędnego wsparcia psychologicznego.

PRAWO GOSPODARCZE

W ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego Kancelaria trudni się w szczególności prawem gospodarczym prywatnym, nazywanym również prawem handlowym. Obsługa obejmuje wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego – zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Kancelaria prowadzi również obsługę spółek cywilnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw państwowych.

Jedną z form działalności Kancelarii jest udzielanie pomocy prawnej przy rejestracji oraz w związku z likwidacją podmiotów gospodarczych, jak również dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych, sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, reprezentacja przed sądami, w tym Krajowym Rejestrem Sądowym, przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów oraz ich opiniowanie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to zespół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu ich wykonania.

Działalność Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności reprezentację Klienta przed organami administracji publicznej niższego i wyższego stopnia, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zachęcamy Państwa do kontaktu celem przedstawienia szczegółów konkretnej sprawy oraz ustalenia ewentualnej strategii działania.

PRAWO PRACY

Prawo pracy to niezwykle ważna gałąź prawa, albowiem reguluje stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w ramach istniejącego stosunku pracy. Znajomość regulacji prawa pracy jest szczególnie ważna, a to z uwagi na powszechnie stosowane praktyki tzw. minimalizacji kosztów zatrudnienia, niejednokrotnie sprzecznej z obowiązującym w tym zakresie prawem pracy.

Regulacje normatywne prawa pracy mają charakter pro-pracowniczy. Oznacza to, że ustawodawca obejmuje każdego pracownika daleko idącą ochroną, która przejawia się zarówno na etapie przepisów prawa materialnego, jak i podczas ewentualnego sporu sądowego z pracodawcą.

Bezpłatna pomoc prawna z urzędu

Jeżeli Państwa sytuacja majątkowa nie pozwala na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego, Kancelaria nieodpłatne pomoże Państwu sporządzić i złożyć stosowny wniosek o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, którego wynagrodzenie pokrywane jest przez Skarb Państwa.

Profesjonalny pełnomocnik z urzędu może nie tylko w Państwa imieniu zainicjować właściwe postępowanie sądowe, lecz również reprezentować Państwa w trakcie trwania tego postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Instytucja pełnomocnika z urzędu znajduje swoje zastosowanie w sprawach cywilnych oraz sądowoadministracyjnych, natomiast w postępowaniu karnym (zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie obrońcy z urzędu.

W przypadku chęci umówienia się na spotkanie z adwokatem w celu sporządzenia stosownego wniosku, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (691-974-525).

adwokat Michał Banszel

Wykształcenie prawnicze zdobyłem na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Byłem wówczas stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Swoją pracę magisterską pt. „Epistemologiczne ograniczenia ewidencji naukowej” napisałem w oparciu o zebrane podczas pobytu w Oxfordzie materiały z Biblioteki Bodlejańskiej (Bodleian Law Library). Po obronie pracy magisterskiej na Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, z wynikiem bardzo dobry, otrzymałem tytuł magistra prawa.

Po ukończeniu studiów, złożyłem z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W trakcie odbywania 3-letniej aplikacji adwokackiej praktykowałem m.in. w Kancelarii Adwokackiej Zaber & Zaber, występując przed sądami powszechnymi w całej Polsce.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. Główna siedziba mojej Kancelarii mieści się przy ul. Żabiniec 79/30 w Krakowie. Kancelaria posiada również swoją filię przy ul. Gałczyńskiego 23 w Ustroniu (woj. Śląskie).

Oprócz prowadzonej praktyki adwokackiej, w latach 2016 – 2019 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa – Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Od 2022 r. prowadzę obsługę prawną Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, Oddziału Regionalnego w Krakowie.

W ramach pracy na rzecz samorządu adwokackiego, w latach 2016 – 2020 byłem członkiem Komisji Inicjatyw „Nowoczesna Adwokatura” przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem czwórki dzieci – Wiktorii, Mikołaja, Jagody oraz Antonitego.

PUBLIKACJE

Panie Prezydencie – spółka KRAKÓW5020 sp. z o.o. wcale nie może dalej funkcjonować

„Sąd Okręgowy w Krakowie ostatecznie rozwiązał spór pomiędzy mną, a rodziną zmarłej Dominiki.Uznał, że Dominika zginęła od strzału w serce...

KRAKÓW5020 – o co tak naprawdę tu chodzi?

Burzliwe obrady na CIX sesji Rady Miasta Krakowa W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr...

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i jak Straż Miejska Miasta Krakowa świadomie nadużywa swoich uprawnień.

Porównując świadomość współczesnego kierowcy w kwestii parkowania samochodu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, ze świadomością tego samego kierowcy 20-30...

Black Friday w Polsce i nadużycia – co na to prawo?

Black Friday to pewnego rodzaju tradycja gospodarcza, która przypłynęła do nas, podobnie jak np. Halloween, wprost zza Oceanu. Polega ona...

Praktycznie i teoretycznie o trójpodziale władzy

Wstęp W przestrzeni publicznej przyjęła się swoboda w wyrażaniu myśli i sądów, powtarzanych często bez żadnej refleksji. O upadku demokracji...

Pojęcie prawdy w sądowej praktyce wymiaru sprawiedliwości

Wstęp Pojęcie prawdy jest od dawna przedmiotem licznych sporów filozoficznych. Rozważania nad istotą prawdy są jednak bardzo użyteczne, albowiem pozwalają...

1 2

DANE KONTAKTOWE


Główna siedziba Kancelarii:
ul. Żabiniec 79/30, 31-215 Kraków (woj. Małopolskie)

 

Filia Kancelarii:
ul. Gałczyńskiego 23, 43-450 Ustroń (woj. Śląskie)


Dane kontaktowe:
+48 691 974 525
kancelaria@banszel.com
www.banszel.com

 

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.