Panie Prezydencie – spółka KRAKÓW5020 sp. z o.o. wcale nie może dalej funkcjonować

„Sąd Okręgowy w Krakowie ostatecznie rozwiązał spór pomiędzy mną, a rodziną zmarłej Dominiki.
Uznał, że Dominika zginęła od strzału w serce z pistoletu Glock 19 (czyli nie ja ją zabiłem, a pistolet).
Dominika dalej żyje (w zaświatach) i musimy razem z rodziną zmarłej zastanowić się, jak pielęgnować nasze wspólne relacje.
W związku z powyższym, do więzienia stawiać się nie zamierzam.”
Jacek

Mogłoby się wydawać, że tego typu oświadczenie pochodzi z ust osoby szalonej lub niefrasobliwego żartownisia. Okazuje się, że w Krakowie takich osób nie brakuje – wystarczy zapukać do drzwi krakowskiego Magistratu, aby usłyszeć jedną z największych lokalnych manipulacji, a zarazem gigantyczny, prawniczy bełkot:

23 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie podkreślające wyłączną kompetencje Prezydenta Miasta Krakowa do tworzenia i rozwiązywania spółek miejskich. W ten sposób zakończył się konflikt ustrojowy pomiędzy radnymi i prezydentem. 360 mln złotych pieniędzy mieszkańców zainwestowane ze środków UE w centrum konferencyjne zostało ocalone (…) Sąd w swoim postanowieniu podkreślił, odrzucając skargę spółki, że „uchwała nie mogła stanowić podstawy wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. Do tego niezbędna była uchwała organu spółki…, a więc w rozpatrywanej sprawie Prezydenta Miasta Krakowa”.

Szanowny Panie Prezydencie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w swoim postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 r. odrzucił skargę spółki KRAKÓW5020 sp. z o.o. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. nr CIX/2965/23, a w uzasadnieniu wydanego przez siebie orzeczenia nie opisał niczego odkrywczego. Owszem, do rozpoczęcia formalnego procesu likwidacji spółki KRAKÓW5020 sp. z o.o. przed sądem rejestrowym potrzebna jest uchwała organu założycielskiego spółki – Prezydenta Miasta Krakowa. Rzecz jednak w tym, że jest Pan ustawowo ZOBOWIĄZANY do podjęcia takiej uchwały i rozpoczęcia procesu likwidacji spółki KRAKÓW5020 sp. z o.o., albowiem zadecydował o tym ustawowy organ Gminy Miejskiej Kraków, jakim jest Rada Miasta Krakowa. Zgodnie bowiem z przepisem art. 30 ust. 1 w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 30 ust. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Art. 11a ust. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

Wspomniane wyżej przepisy są rozwinięciem przepisów art. 94 i art. 169 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 94. Organy samorządu terytorialnego (…), na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
Art. 169 ust. 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Ale to nie wszystko. Cytowany fragment orzeczenia WSA w Krakowie należy odnieść do jego dalszej części, w której WSA podniósł m.in., że „To dopiero podjęta w wykonaniu zaskarżonej uchwały – uchwała wspólników strony skarżącej – mogłaby być zaskarżona przez pozostałe organy strony skarżącej w trybie art. 250 pkt 1 k.s.h.”.
Z przywołanego fragmentu wynika więc, że WSA wcale nie rozstrzygnął o forsowanej przez magistrat teorii sporu kompetencyjnego, lecz wyjaśnił, że choć spółka KRAKÓW5020 sp. z o.o. nie mogła skutecznie zaskarżyć uchwały Rady Miasta Krakowa (brak interesu prawnego), to będzie mogła zaskarżyć uchwałę Prezydenta Miasta Krakowa, działającego jako zgromadzenie wspólników jednoosobowej spółki komunalnej.


Innymi słowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie subtelnie podpowiedział krakowskim urzędnikom, że prawnym następstwem uchwały Rady Miasta Krakowa powinna być uchwała Zgromadzenia Wspólników spółki KRAKÓW5020 sp. z o.o., czyli Prezydenta Miasta Krakowa, a nie stwierdził, że KRAKÓW5020 sp. z o.o. może dalej funkcjonować.

Skala prawniczej manipulacji i pokrętnego przekazu, z którymi mamy do czynienia w artykule pt. Spółka Kraków5020 może działać normalnie jest zatrważająca. Nie wiem, jaki sztab ludzi pracował nad tym tekstem, ale gorzej wyjść nie mogło. Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. nr CIX/2965/23 w dalszym ciągu funkcjonuje w obrocie prawnym i podlega bezwzględnemu wykonaniu.